รายงานเวทีเสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ 1-3 ประจำปี 2554

ในปี 2554 หอการค้า มูลนิธิ "คนไทย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ เดอะเนทเวิร์ค ได้ร่วมกันจัดเวที เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม เป็นจำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเป็นเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดและประเด็นต่างๆ โดยมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยสภาวะสังคมไทยเป็นพื้นฐาน อาทิ การสำรวจคนไทยมอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง  ทั้ง นี้เพื่อร่วมกันค้นหากลไก นวัตกรรมการพัฒนาโครงการ และแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการขององค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อบุคลากร องค์กร และสังคมไทย อย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการจัดทั้ง 3 ครั้ง ได้มีการจัดรูปแบบที่หลากหลาย และ ตอบสนองสถานการณ์บ้านเมือง และ ส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และมีความคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาจะนำข้อแลกเปลี่ยนจากสมาชิกท่านอื่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ สร้าวนวัตกรรมบูรณาการการดำเนินธุรกิจ ที่มีพื้่นฐานคุณค่า CSR ที่เป็นมากกว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หากการแลกเปลี่ยนร่วมกันจะทำให้ธุรกิจไทย ก้าวสู่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่จะรักษาสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน

 

.รายงาน เสวนา “คนไทย”-เดอะเนทเวิรค์ฟอรั่ม ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “เป้าหมายของกำไร คุณค่าแห่งความร่วมมือ กลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่”
.รายงาน เสวนา “คนไทย”-เดอะเนทเวิรค์ฟอรั่ม ครั้งที่ ๒   หัวข้อ “ตั้งรับ ฟื้นฟู และ เตรียมพร้อม ภัยพิบัติ” 
 ๓.รายงานเสวนา “คนไทย”-เดอะเนทเวิรค์ฟอรั่ม ครั้งที่ ๓  หัวข้อ “ธุรกิจไทย ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ยอม” (Clean Thailand: DIY)

Last Updated (Tuesday, 12 August 2014 13:42)