ซีเอสอาร์ กับ ธนาคาร

ใน ยุคที่ภาคธุรกิจถูก กดดันจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค สังคม รัฐ เอ็นจีโอ และชาวบ้านในชุมชน ให้แสดง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ซีเอสอาร์” (ย่อมาจาก corporate social responsibility) ใน เมือง ไทย มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธนาคารซึ่งเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบก็มี บทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ทั้งในฐานะองค์กรที่ทำธุรกิจการเงิน และในฐานะ “ตัวกลาง” ที่จัดสรรทุนให้กับธุรกิจอื่น สองฐานะนี้ทำให้ธนาคารมีศักยภาพที่จะหนุนเสริมหรือเหนี่ยวรั้งระดับซีเอส อาร์โดยรวมของภาคธุรกิจได้อย่างทรงพลังกว่าธุรกิจอื่น.... อ่านต่อ