Dove...Real Beauty,For Real !?!

โดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

“ดี...ดาด...ดับ” เป็น "ดี...เด่น...ดัง"

การ ปิดทองหลังพระหรือการทำดีโดยไม่ ป่าวประกาศ หวังผล ลาภ ยศ สรรเสริญ นับเป็นการกระทำที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นอย่างยิ่ง แต่ในการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์องค์กรและการดูแลผู้ถือหุ้น เมื่อองค์กรทำความดี (Cause) ก็ ย่อมต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และยังเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร อำนวยผลต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ปัญหาที่พบโดยทั่วไปคือ การที่องค์กรสร้างกิจกรรมความดี แต่ไม่สามารถสื่อสารให้เป็นที่ประทับใจได้ แม้โครงการจะดีแต่ถ้าธรรมดาดาดๆจนเกินไปก็อาจดับได้ไม่ช้าก็เร็ว....... อ่านเพิ่มเติม