กระบวนการสื่อสารในการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชน

ความร่วมมือระหว่าง ภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนยังมีความแตกต่างทั้งมุมมอง จุดยืน เป้าหมาย บทความฉบับนี้เป็นเรื่องราวของ 3คู่ความร่วมมือที่มุ่งสู่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก 3 คู่ความร่วมมือได้แก่ คู่ระยะเริ่มต้น คือ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป บริษัท ยูนิชาร์ม(ประเทศไทย) จำกัดกับเครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ คู่ความร่วมมือระยะกลางคือ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคู่ความร่วมมือระยะยาวคือ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด(มหาชน)กับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ซึ่งพบว่ารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในสังคมไทยในระยะเริ่มต้นยังคง ต้องอาศัย “แม่สื่อ” หรือ คนกลางในการเชื่อมประสาน นอกจากนี้องค์กรที่มีใจและความพร้อมต่างฝ่ายต่างสามารถ “แสวงหา”ได้ด้วยตนเองรวมถึงความ ร่วมมือระยะยาวเกิดขึ้นได้นั้นสิ่งสำคัญคือ ความเป็นคน “คอเดียวกัน” เป็น ส่วนสำคัญที่ทำให้ความเข้าใจบนความแตกต่างง่ายขึ้นรวม ถึงจากความร่วมมือระหว่างบุคคลกลายเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรในระยะยาว ได้
อ่าน เพิ่มเติม