การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดย รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

"การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย" กับ "กรณีศึกษาโครงการตาวิเศษ ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย"  , อ่านเพิ่มเติม

การระดมพลังทางสังคมและการสื่อสารด้วยการปฏิบัติ (Social Mobilization and action Communication)  ,อ่านเพิ่มเติม

Last Updated (Wednesday, 01 April 2015 12:44)