เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของ The NETWORK

เดอะเนทเวิร์ค (The NETWORK) คือสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคส่วน คือ ภาคประชาสังคม (non-profit organization)  ภาคธุรกิจ (Private Sector) และภาครัฐ (Government or Local Governmental Administrator)สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ พัฒนากระบวนการสร้าง“ต้นธารแห่งความร่วมมือ”ที่ทำให้เกิดพลังบวกที่สร้างสรรค์และเครือข่ายกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งกว่าการทำงานโดยลำพัง ซึ่งการร่วมกันนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่าสังคมที่ต่างบริบท ต่างกิจกรรม นั้นจะเชื่อมประสานความรู้ การบริหารการจัดการ กำลังแรง และทรัพยากรในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

มีจุดเริ่มต้น ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ The NETWORK Asia Pacific  เกิดจากข้อตกลงของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรธุรกิจ จากประเทศในเอเซียและแปซิฟิกประมาณ ๔๐กว่าองค์กร ในการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “NGO and Private Sector Partnerships for Poverty Alleviation” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “2003 Pattaya Workshop”   โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Development Bank)   กำหนดให้มี  The NETWORKAsia Pacific ทำหน้าที่เป็นกองเลขาของสมาชิกเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการต่อสู้ความยากจนในระดับเอเซียแปซิฟิค

ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๐” ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทั้งองค์กรธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์กรภาคประชาสังคมจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย  ทะเบียนเลขที่ 1853 โดยการรับรองของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีครบรอบหนึ่งทศวรรษ ในการก่อตั้ง “The NETWORK”  ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย ทะเบียนสมาคมไม่แสวงหากำไร เลขที่ จ.5349/2557 ในนามของ “สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  (The NETWORK for Sustainable Development Association) มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดย ใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละภาคีเชื่อมประสานกันเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรในรูปแบบ ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและร่วมออกแบบกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

Developing public private partnerships and process towards sustainable development

พันธกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:

 • ส่งเสริมสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ
 • ค้นหาประเด็น และจัดกระบวนการ วิเคราะห์ และส่งเสริมการลงมือทำอย่างต่อเนื่องอย่างมีส่วนร่วม
 • พัฒนาและออกกลไกสานเสวนา (Stakeholder Dialogues) และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วน (Public Private Partnerships for Sustainable Development)
 • การจัดการองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง หรือการลงมือปฎิบัติ ในรูปแบบเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่างๆ และสื่อสรรค์สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทบาทและหน้าที่ของเครือข่าย

1. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
2. เสริมแรงการขับเคลื่อนกลไกการให้และอาสาสมัครเพื่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้ การเงิน สิ่งของ และกำลังแรงตามศักยภาพ

กิจกรรม

1. ระหว่างคณะกรรมการ

 • 1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเดือนละครั้ง เพื่อนำเสนอ พิจารณา และอนุมัติความร่วมมือต่างๆ
 • 1.2 แลกเปลี่ยนข้อมูล และปฏิทินกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และเสริมแรงความร่วมมือร่วมกัน
 • 1.3 ร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมใหม่ 1 ครั้ง/ปี

2. ระหว่างสมาชิก
จัดกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้ง และได้มีการจัดการความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำกลับไปใช้พัฒนากิจกรรมของตัวเอง และคณะกรรมการได้พบปะสมาชิกท่านอื่นๆ ดังนี้

2.1  ลักษณะกิจกรรม

 • จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนปีละ 2 ครั้ง
 • จดหมายข่าว หนึ่งหรือสองเดือนครั้ง
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทุก 2 เดือน

2.2  หัวข้อองค์ความรู้ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

 • ความรู้เรื่อง Corporate Social Responsibility ในมิติที่กว้างและลึกซึ้ง
 • ความรู้เรื่องปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ที่กรรมการและสมาชิกนำไปใช้ได้
 • ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ ที่จะยกระดับการทำงานของทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม

หมายเหตุ: ในการจัดการประชุมนั้นจะให้มีการคุยในประเด็น ประสบการณ์ อุปสรรค และหนทางในการแก้ไข

โครงสร้างเครือข่าย The NETWORK (Thailand)

คณะกรรมการThe NETWORK (Thailand)

คุณชาญชัย พินทุเสน
มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ประธานกรรมการ
คุณปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปนายก
ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข
บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
คุณรัชพล ไกรจิรโชติ
บริษัท พีเพิล พลาซ่า จำกัด
กรรมการ
คุณปารินทร์ ขันธหิรัญ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
กรรมการ
คุณกรรณิการ์ ควรขจร
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
กรรมการ
คุณกิติยา โสภณพนิช
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
กรรมการ
คุณเพิลร์ วงศ์ภูษณะชัย
นักระดมทุนอิสระ
กรรมการ
ดร.สิวินีย์ สวัสดิอารี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กรรมการ
คุณธัญญาภรณ์ จันทรเวช
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
กรรมการ
คุณปารีณา ประยุกต์วงศ์
ผู้จัดการสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เลขาสมาคม

 

คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง

ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช, มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

คุณนภดล ศิวะบุตร, Nestle (Thai) Ltd

คุณวิเชียร พงศธร, กลุ่มบริษัท พรีเมียร์

ดร.เจษฏ์ โทณวณิก, มหาวิทยาลัยสยาม

Mr. Jeffrey Dickinson, Energy and Co., Ltd.

คุณกษมน กิตติอำพน, บมจ. สมบูรณ์กรุ๊ป

คุณนิตยา วงศ์สวัสดิ์ มูลนิธิโลกสีเขียว

คุณอนุช ศิริกิจ, ผู้จัดการโครงการอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์สถาน

คุณศรีรัตน์ ตระกูลไทยบุญญา, Nestle (Thai) Ltd.

คุณจารุวรรณ จันทร์เพ็ญ, Energy and Co

คุณสุวรรณา สมใจวงษ์, บริษัท เมอร์ค จำกัด

ที่ปรึกษา The NETWORK (Thailand)

รศ.ดร. วรรณา ประยุกต์วงศ์  นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร. ปาริชาต  สถาปิตานนท์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ   สถาบันไทยพัฒน์

คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)

คุณอดิศร พวงชมภู บริษัท สยามแฮนดส จำกัด

คุณสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศไทย)

 
Our Supporters

Founded by