CSR กับการทำธุรกิจที่เกื้อกูลสิ่งแวดล้อมสร้างเสริมสังคม และดูแลผู้คนให้มีกำลังใจในการพัฒนาตน

Last Updated (Wednesday, 26 July 2017 17:59)

 
CSR-CSV

สัมภาษณ์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริ

News image

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ : สัมภาษณ์ / บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ถ่ายภาพ ... อ่านเพิ่มเติม

SVOI เครื่องมือค้นหา “คุณค่าร่วม”

News image

การให้ความช่วยเหลือที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR-after-process ในรูปของการบริจาคเพื่อการกุศลกา... อ่านเพิ่มเติม

เมื่อการศึกษาติดกับดักการแข่งขัน บทสัมภาษณ์ ผศ. อร

News image

สัมภาษณ์ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรืองถ่ายภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์ ทุก ๆ ปีในช่ว... อ่านเพิ่มเติม

More in: CSR-CSV

Social Business

หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย โดย รศ. ดร.ประภ

News image

ในการอบรมหลักสูตร “การสร้างและบริหารเครือข่าย” เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6

News image

  สวัสดีปีใหม่ 2557  ปีแห่งพลังม้าฮ้อ ขอให้ทุกคนมีพลังที่คึกคักและมีความสุขสดชื่น ค้นพบความ... อ่านเพิ่มเติม

รู้หลักบริหารเครือข่าย เพื่อก้าวใหม่ของงานพัฒนาสัง

News image

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) เห็นความสำคัญของ “เครือข่าย” ในฐานะกลไกที่ทำให้การแก... อ่านเพิ่มเติม

More in: Social Business