ปฏิทินอุดมคติและความหวัง ๒๕๕๖ (โครงการเตรียมงาน ๑๐๐ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์)

ปฏิทินอุดมคติ & ความหวัง เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะที่มีคุณค่าทั้งความดีและความงาม ออกแบบโดย Laudine Bubeaux กราฟฟิคดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศษ คัดภาพและคำโดย ใบพัด นบน้อม บก.จุลสารป๋วย ปฏิทินผลิตด้วยกระดาษอีโคไฟเบอร์ และพิมพ์ด้วยหมึก soy ink จัดทำภายใต้ "โครงการเตรียใงานรำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์" โดยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ปฏิทินประกอบด้วยภาพในอดีต และบทความทางความคิดที่สามารถสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ อีกทั้งกระตุ้น ให้เห็นความเรีบยง่ายคือความงาม และความซื่อสัตย์สุจริตคือความดีสูงสุดของการทำงาน

จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของโครงการคือรณรงค์และสื่อสาร รวมทั้งผลิตนวัตกรรมทางการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยวิธีการมองผ่านชีวประวัติของบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเช่น ดร.ป๋วย อึ้งภากณ์ ผู้ซึ้งมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เปี่ยมด้วยความเสียสละ รักชาติยิ่งชีพ และช่วยเหลือผู้เสียเปรียบในสังคม ขิเชิญทุกท่านร่วมมีส่วนสนับสนุนและร่วมเรียนรู้ไปกับ ปฏิทินอุดมคติและความหวัง

ปฏิทินส่งพร้อมโปสเตอร์แผ่นพับแขวนผนังบทความ "ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ถ้อยคำลึกซึ้งด้วยความหมายแห่งชีวิต ที่พัฒนาเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคม

ราคาชุดละ 58 บาท รายได้เข้าโครงการ เตรียมงานรำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

Last Updated (Saturday, 23 February 2013 18:02)