12 ปี The NETWORK แห่งความมุ่งมั่นในสายธารแห่งความร่วมมือ “ไว้วางใจ ความร่วมมือ และ ยั่งยืน”

12 ปี The NETWORK แห่งความมุ่งมั่นในสายธารแห่งความร่วมมือ

“ไว้วางใจ ความร่วมมือ และ ยั่งยืน”

เงินลงทุนไม่ถึง 5 ล้านบาทใน 12 ปี ที่เหลือเป็นการลงขันของเครือข่ายองค์กรที่ลงมาทำงานด้วยกัน


2004-2012 อิฐก้อนแรกแห่งความร่วมมือ
++++++++++++++++++++++++++++

www.ngobiz.org เวปไซค์ด้าน CSR และ ความร่วมมือ เวปแรกของ เอเซีย
• เสวนาเรื่อง CSR กว่า 40 ครั้ง
• นำเสนอ ภาวะการทำ CSR ในประเทศไทยให้กับ UNDP
• หนังสือ “จิตอาสาองค์กรธุรกิจ สู่ความสุชในวิถีการทำงาน และ เกิดเครือช่าย CSR
• ผลักดันให้เกิดองค์กรด้าน CSR หลายๆ องค์กร
• จนทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ได้รับการเชิญเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2013-2015 สานความร่วมมือในระดับองค์กร
++++++++++++++++++++++++++++++

• สนับสนุนให้บริษัท ทำ Embedding CSR อย่างมีกลยุทธ
• จัดอบรมภาคธุรกิจ การสร้างความร่วมมือ – Stakeholder Engagement สู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และ การสร้างคุณค่าร่วม
• ส่งเสริมเกษตรเชื่อมโยงการตลาดในเมืองผ่านโครงการแก้จน แก้จริง ทำนา 1 ไร่ได้ 1 แสนบาท
• นวัตกรรมการพัฒนาโครงการจากฐานพนักงาน CSR ในการทำงานเพื่อสร้าง Social License to operate ในชุมชนที่ตนเองตั้งอยู่ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเมืองน่าอยู่ในพืนที่ของบริษัทต่างๆ ใน 5 จังหวัด
• เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ผลิตหนังสือ “คุณธรรมคู่กำไร” “บันทึกเทียนนา” และ “เป้าหมายของกำไร”
• จดทะเบียนเป็นสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกระทรวงมหาดไทย

2016-2017 สานความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
+++++++++++++++++++++++++++++++

• ลงมือสร้างและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างเต็มรูปแบบในอำเภอสิงหนคร
• Redesign แนวคิดการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะ การพัฒนาเครือข่าย
• ผลิต เกมบอร์ด และ หนังสือ “คู่มือหลักสูตรรายวิชาชีพเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมปีที่ 5 ชื่อวิชา “คลองหกวายินดีที่ได้รู้จัก การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ปัญหาชุมชนไม่น่าอยู่เป็นฐาน (ภายใต้ โครงการเมืองน่าอยู่ ปทุมธานี)
• ออกแบบ Technology of Participation ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือต่างๆ
• เครือข่ายเมืองน่าอยู่แห่งความสุข เป็น เป้าหมายหลักในการทำงานของ The NETWORK เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาความร่วมมือเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
• ยื่นเสนอขอประกาศเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

www.ngobiz.org

Last Updated (Friday, 24 March 2017 14:12)