โลโก้ใหม่ The NETWORK คือสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครื่องหมายของสมาคมนี้ สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย (Network) ให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) ที่มีการเชื่อมประสานผ่านความร่วมมือและผสานทรัพยากรร่วมกัน (Collaboration) จนนำไปสู่ความยั่งยืนในสังคม (Sustainability) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเชื่อมหลายภาคส่วนไว้ด้วยกัน วงกลมแต่ละวงคือตัวแทนแต่ละภาคส่วน ที่เข้ามาเชื่อมหรือเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
Last Updated (Friday, 20 January 2017 10:58)