The NETWORK รับสมัครผู้ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง ร่วมตื่นตัว และ ท้าทาย กับ NGO พันธ์ใหม่

The NETWORK รับสมัครผู้ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง
ร่วมตื่นตัว และ ท้าทาย กับ NGO พันธ์ุใหม่ แหล่งเรียนรู้ด้วยลงมือทำใน Social Laboratory
เหมาะสำหรับคุณที่สนใจกระแสโลกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
www.ngobiz.org

กำลังรับสมัครผู้ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง 
ขอเชิญส่งประวัติ (CV หรือ Resume) และหลักฐานการศึกษามา ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
ผู้ที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับการติดต่อกลับเท่านั้น ดูรายละเอียดข้างล่างนี้
หมดเขตการรับสมัคร ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙The NETWORK  หรือ สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคส่วน คือ ภาคประชาสังคม (non-profit organization)  ภาคธุรกิจ (Private Sector) และภาครัฐ (Government or Local Governmental Administrator)สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ พัฒนากระบวนการสร้าง “ต้นธารแห่งความร่วมมือ” ที่ทำให้เกิดพลังบวกที่สร้างสรรค์และเครือข่ายกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งกว่าการทำงานโดยลำพัง ซึ่งการร่วมกันนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่าสังคมที่ต่างบริบท ต่างกิจกรรม นั้นจะเชื่อมประสานความรู้ การบริหารการจัดการ กำลังแรง และทรัพยากรในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

มีจุดเริ่มต้น ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ The NETWORK Asia Pacific  เกิดจากข้อตกลงของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรธุรกิจ จากประเทศในเอเซียและแปซิฟิกประมาณ ๔๐กว่าองค์กร ในการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “NGO and Private Sector Partnerships for Poverty Alleviation” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “2003 Pattaya Workshop”   โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Development Bank)   กำหนดให้มี  The NETWORK Asia Pacific ทำหน้าที่เป็นกองเลขาของสมาชิกเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการต่อสู้ความยากจนในระดับเอเซียแปซิฟิค

ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๐” ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทั้งองค์กรธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์กรภาคประชาสังคมจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย  ทะเบียนเลขที่ 1853 โดยการรับรองของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีครบรอบหนึ่งทศวรรษ ในการก่อตั้ง “The NETWORK”  ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล ในนามของ “สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  (The NETWORK for Sustainable Development Association)


คุณสมบัติของทั้ง ๒ ตำแหน่ง
๑. เห็นว่าการพัฒนาสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญ ชอบทำงานพัฒนา งานจิตอาสา......
๒. ขยันทำงาน กัดไม่ปล่อย
๓. ชอบพบปะกับคนหลายหลาย
๔. ชอบเรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ สังคม 
๕. ชอบสนใจวิชา การพัฒนาและจัดการสังคม หรือ นวัตกรรมต่างๆ
๖. เคยทำงานในสำนักงานอย่างน้อย 2 ปีขอบเขตงานที่ต้องการ

๑ เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อสังคม
• พัฒนาโครงการนวตกรรมต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนากองทุนประเทศไทย
• ฝึกหัดการระดมทุนประเภทต่างๆ และลงมือระดมทุน
สร้าง Network ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน
• ประชาสัมพันธ์ประเด็นสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จัก และ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ดูแลสมาชิกสมาคมฯเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจมิติความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 ๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนงานชุมชนน่าอยู่ (Program Officer)
• บริหารและดำเนินงานตามแผนการทำงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• ประสานงานกับผู้มีที่เกี่ยวข้องในชุมชนให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
• ติดตามผลการดำเนินงาน เช่น จัดการความรู้ ติดตามประเมินผลภายใน
• ร่วมจัดทำรายงานตามแผนการทำงาน
• ควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ  
• ร่วมจัดทำข้อมูลโครงการเพื่อเผยแพร่ผลการทำงาน

 

คุณสมบัติของทั้ง ๒ ตำแหน่ง

๑. เห็นว่าการพัฒนาสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญ ชอบทำงานพัฒนา งานจิตอาสา......

๒. ขยันทำงาน กัดไม่ปล่อย

๓. ชอบพบปะกับคนหลายหลาย

๔. ชอบเรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ สังคม

๕. ชอบสนใจวิชา การพัฒนาและจัดการสังคม หรือ นวัตกรรมต่างๆ

๖. เคยทำงานในสำนักงานอย่างน้อย 2 ปี