เสวนาจิตอาสาพนักงานองค์กรธุรกิจสู่ความสุขในวิถีการทำงาน ครั้งที่ ๗

กำหนดการเสวนาจิตอาสาพนักงานองค์กรธุรกิจสู่ความสุขในวิถีการทำงาน ครั้งที่ ๗

เรื่องเล่าเร้าพลังจิตอาสาในองค์กรธุรกิจสู่การพัฒนาCSR Report ครั้งสำคัญ (จับใจเขียน ครั้งที่ ๒)
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารอาร์เอส ทาว์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

ที่มา
เมื่อเชื่อมโยงกลับเข้าไปสู่วิถีการทำงานของภาคธุรกิจ องค์กรธุรกิจมีความพยายามที่จะเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ จนได้มีการสรุปความพยายามในรูปแบบของ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามรูปแบบมาตราฐานต่างๆ ตามลักษณะของธุรกิจ หากแต่การรายงานที่ผ่านมาเป็นเพียงการรายงานผลผลิตกิจกรรมเท่านั้นและเป็นรายงานที่ยังไม่ได้เปิดเผยผลกระทบที่บริษัทได้ใช้งบประมาณไปมากมายทั้งในการทำโครงการ การใช้เวลาของพนักงาน ตลอดจนสิ่งที่ได้ทำนั้นส่งผลกระทบที่ผู้ได้รับผลประโยชน์มากมาย งาน CSR และการทำงานจิตอาสาเป็นงานสร้างชีวิต เพราะเป็นงานที่สัมผัส สัมพันธ์โดยตรงกับความสุข และความหมายแห่งชีวิตของผู้คน ทั้งตัวเราเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงานในองค์กร และสังคม เราจะขยายผลแห่งความสุข และเสริมสร้างความเจริญงอกงามของชีวิตได้อย่างไร … การเขียนบันทึกเรื่องเล่าชีวิตงานบนวิถีจิตอาสาอาจเป็นคำตอบหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อให้รายงานดังกล่าวที่ออกมานั้น จะทำให้เกิดการทบทวนการเรียนรู้การทำ CSR ขององค์กร ส่งผลกระทบสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้อ่าน เกิดการสร้างภาพความปราถนาที่ดี (Goodwill) ขององค์กรต่อพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นนวตกรรมใหม่ที่องค์กรที่เข้าร่วมโครงทั้ง 20 บริษัทจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดในสังคมแทนที่รูปแบบและวัฒนธรรมการเขียนรายงานแบบเดิมแต่ยังคงรูปแบบตามมาตราฐานที่กำหนดของบริษัทได้ เป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่มั่นใจว่า ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยและร่วมกันลงมือปฏิบัติ

และจากจับใจเขียนครั้งที่ ๑ เราได้ “อุ่นใจ” เขียนกันไปแล้ว เป็นเรื่องเล่าจากภายใน แรงบันดาลใจ ความสุข ความภาคภูมิใจ และความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว คราวนี้ จับใจเขียนครั้งที่ ๒ จะชวนให้ทุกคน “ลงมือ” เขียน เพื่อปลดปล่อยความรู้จากการปฏิบัติและทำงานอาสาในองค์กร รวมถึงระบายความรู้สึกนึกคิด ความใฝ่ฝันอื่น ๆ ในชีวิตงาน
กิจกรรมตลอดทั้งวัน จะมีเนื้อหาบรรยายหลักการเขียนบ้าง แต่จะเน้นการเรียนรู้ผ่านการสนทนาและร่วมกันคิดในกลุ่ม เขียนบันทึกเรื่องเล่า รวมถึงสะท้อนข้อคิดเห็นที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องเล่าต่าง ๆ ทั้งของตัวเองและผู้อื่น

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์หลัก : เพื่อเรียนรู้การเขียนเล้าพลังจิตอาสา
จุดประสงค์สำคัญ:
1.เพื่อทำความเข้าใจว่าการเขียนเป็นกระบวนการเดียวกับทบทวนการเรียนรู้เรื่องการทำ CSR ที่ผ่านมา
2.เพื่อเผยแพร่ความปราถนาดีที่องค์กรธุรกิจแสดงออกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทีดีต่อพนักงาน องค์กร ชุมชนและสังคม
4.เพื่อร่วมพัฒนานวตกรรมการเขียนรายงานCSR ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม

วิทยากร : คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง
นักเขียน อาจารย์พิเศษ นักวางแผนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสังคมให้กับโครงการการกุศล องค์กรจิตอาสา องค์กรศาสนา องค์กรอิสระ นักอบรมเพื่อการพัฒนาจิต นักจัดรายการวิทยุ “คลื่นลูกใหม่” ช่วง “ธรรมฟอร์ทีน ธรรม ธรรมดา” ที่คลื่น Cool FM 93.0 และรายการ “มองชีวิต มีชีวา” ทางสถานีคลื่นความคิด FM 96.5
การศึกษา: ปริญญาตรีอักษรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
ปริญญาโทด้านสังคมมานุษยวิทยาจาก School of Oriental and African Studies, University of London (2544)
ผลงานการเขียน : บทความด้านจิตวิญญาณและชีวิตด้านใน หนังสือ“เหมือนอยู่คนละโลก” “สุขสุดท้ายที่ปลายทาง” “เผชิญความตายอย่างสงบ” “ดั่งกันและกัน” “จากตาสู่ใจ” “ธรรมใกล้มือ” และ “เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ”


กำหนดการกิจกรรม

9.00 – 9.30 น. กล่าวต้อนรับโดย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.วิริยะประกันภัย
9.30-10.00 น. รูปแบบการเขียน CSR Report ตามมาตราฐานต่างๆ
10.00-10.15 น. Happy Break
10.15-12.30 น. Writing session I “Story that moves people”
กิจกรรม “หาเรื่อง” จิตอาสาในองค์กร --- ฝึกหาประเด็นเรื่องเล่าจิตอาสาที่เกิดขึ้นในองค์กร และเขียนเป็นชิ้นงาน เพื่อสะท้อนคุณค่าหลัก (core value) และจิตอาสาในองค์กร และยังเป็นเรื่องเล่าที่จะช่วยเสริมสร้าง social intra-preneurship ในองค์กรด้วย
12.30 - 13.30 น. Happy Lunch
13.30 - 15.00 น. Writing session II
หลักคิดและหลักการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง
กิจกรรม “เส้นทางจิตอาสา” --- เขียนเล่าเรื่องราวการเดินทางของงานอาสาในองค์กร เพื่อถอดบทเรียน ผลสะเทือนของงานอาสาที่ได้ทำไป และดูว่ามีสิ่งใดที่ต้องทำต่อไป
15.00 -15.30 น. Happy Break
15.30 - 17.00 น. Writing Session III
ฝึกเขียน “เส้นทางจิตอาสา” (ต่อ)
จิตอาสา Café ระดมใจสร้างช่องทางเรื่องเล่าเร้าพลังในองค์กร
17.00-17.30 น. สรุปและทบทวนแผนงาน ฅ ฅนพอเพียง

Last Updated (Friday, 03 April 2015 09:27)