How to Initiate collaboration

จากการประชุมคณะกรรมการของสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) ได้มีข้อคิดจากท่านนายกสมาคม คุณชาญชัย พินทุเสน หรือลุงอ๋อยของพวกเรา ที่เป็นกัลยาณมิตรที่รักและเคารพนับถือกันมาเกือบ 20 ปี ท่านให้ข้อคิดว่า ก่อนทำการเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคส่วน เราควรตรวจสอบภาคีว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือยัง

ความรู้ ในที่นี้ไม่เพียงแต่หมายถึงมีความรู้เฉพาะด้านที่จะพัฒนาอย่างลึกซึ้งเท่านั้น หากแต่ต้องมีความรอบรู้ในหลายๆด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนนักรบที่มีอาวุธในมือ เมื่อถึงเวลาสามารถนำอาวุธหรือชุดความรู้ใดก็ได้มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และ โอกาส นอกจากความรู้แล้ว ประสบการณ์การทำงานก็นับเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะประสบการณ์จะช่วยลดความเสี่ยงในการล้มเหลวหรือผิดพลาดเมื่อพบกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาแทรกโดยไม่มีในแผนงานที่วางไว้ในตอนต้น

เป็นที่ยอมรับ ในการทำงานนั้นต้องอาศัยการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยในเนื้อหาหรือข้อเสนอแนะที่เพื่อนคณะทำงานเสนอทั้งหมด และไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรม เพราะการพัฒนาเมืองน่าอยู่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความหลากหลายทางความคิด อันจะนำมาซึ่งวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบตามไปด้วย

เตรียมความพร้อมในเรื่องของเหตุและปัจจัย เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ที่คณะทำงานหรือทีมงานต้องมี ซึ่งการเตรียมความพร้อมดีเท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่ง แน่นอนว่าทุกครั้งก่อนเริ่มการทำงานทีมงานจะต้องมีการประชุมวางแผน มีการเตรียมงานกับคณะทำงานทุกคนเพื่อลงรายละเอียด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทำงาน นอกจากการวางแผนแล้ว การเตรียมความพร้อมยังรวมไปถึง ความพร้อมของศักยภาพในการทำงานของคณะทำงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร ทุน และอื่นๆ ให้พร้อมกับการทำงาน

ติดตามประเมินผล หลังจากการทำงานทุกกิจกรรม จำเป็นต้องมีการออกแบบการติดตามการทำงานและประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ดีและมีศักยภาพ หรือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด

Last Updated (Thursday, 01 October 2015 13:25)

 
CSR-CSV

Is this Japanese concept the secret to a long, hap

News image

What’s your reason for getting up in the morning? Just trying to answer such a big question might ... อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริ

News image

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ : สัมภาษณ์ / บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ถ่ายภาพ ... อ่านเพิ่มเติม

SVOI เครื่องมือค้นหา “คุณค่าร่วม”

News image

การให้ความช่วยเหลือที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR-after-process ในรูปของการบริจาคเพื่อการกุศลกา... อ่านเพิ่มเติม

More in: CSR-CSV

Social Business

Why collaboration will be key to achieving the Sus

News image

Since 2015, when the United Nations established a set of shared goals and targets for achieving su... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย โดย รศ. ดร.ประภ

News image

ในการอบรมหลักสูตร “การสร้างและบริหารเครือข่าย” เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6

News image

  สวัสดีปีใหม่ 2557  ปีแห่งพลังม้าฮ้อ ขอให้ทุกคนมีพลังที่คึกคักและมีความสุขสดชื่น ค้นพบความ... อ่านเพิ่มเติม

More in: Social Business