How to Initiate collaboration

จากการประชุมคณะกรรมการของสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) ได้มีข้อคิดจากท่านนายกสมาคม คุณชาญชัย พินทุเสน หรือลุงอ๋อยของพวกเรา ที่เป็นกัลยาณมิตรที่รักและเคารพนับถือกันมาเกือบ 20 ปี ท่านให้ข้อคิดว่า ก่อนทำการเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคส่วน เราควรตรวจสอบภาคีว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือยัง

ความรู้ ในที่นี้ไม่เพียงแต่หมายถึงมีความรู้เฉพาะด้านที่จะพัฒนาอย่างลึกซึ้งเท่านั้น หากแต่ต้องมีความรอบรู้ในหลายๆด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนนักรบที่มีอาวุธในมือ เมื่อถึงเวลาสามารถนำอาวุธหรือชุดความรู้ใดก็ได้มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และ โอกาส นอกจากความรู้แล้ว ประสบการณ์การทำงานก็นับเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะประสบการณ์จะช่วยลดความเสี่ยงในการล้มเหลวหรือผิดพลาดเมื่อพบกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาแทรกโดยไม่มีในแผนงานที่วางไว้ในตอนต้น

เป็นที่ยอมรับ ในการทำงานนั้นต้องอาศัยการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยในเนื้อหาหรือข้อเสนอแนะที่เพื่อนคณะทำงานเสนอทั้งหมด และไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรม เพราะการพัฒนาเมืองน่าอยู่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความหลากหลายทางความคิด อันจะนำมาซึ่งวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบตามไปด้วย

เตรียมความพร้อมในเรื่องของเหตุและปัจจัย เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ที่คณะทำงานหรือทีมงานต้องมี ซึ่งการเตรียมความพร้อมดีเท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่ง แน่นอนว่าทุกครั้งก่อนเริ่มการทำงานทีมงานจะต้องมีการประชุมวางแผน มีการเตรียมงานกับคณะทำงานทุกคนเพื่อลงรายละเอียด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทำงาน นอกจากการวางแผนแล้ว การเตรียมความพร้อมยังรวมไปถึง ความพร้อมของศักยภาพในการทำงานของคณะทำงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร ทุน และอื่นๆ ให้พร้อมกับการทำงาน

ติดตามประเมินผล หลังจากการทำงานทุกกิจกรรม จำเป็นต้องมีการออกแบบการติดตามการทำงานและประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ดีและมีศักยภาพ หรือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด

Last Updated (Thursday, 01 October 2015 13:25)

 
CSR-CSV

Is this Japanese concept the secret to a long, hap

News image

What’s your reason for getting up in the morning? Just trying to answer such a big question might ... อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริ

News image

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ : สัมภาษณ์ / บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ถ่ายภาพ ... อ่านเพิ่มเติม

SVOI เครื่องมือค้นหา “คุณค่าร่วม”

News image

การให้ความช่วยเหลือที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR-after-process ในรูปของการบริจาคเพื่อการกุศลกา... อ่านเพิ่มเติม

More in: CSR-CSV

Social Business

รู้หลักบริหารเครือข่าย เพื่อก้าวใหม่ของงานพัฒนาสัง

News image

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) เห็นความสำคัญของ “เครือข่าย” ในฐานะกลไกที่ทำให้การแก... อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดการจัดเวทีระดมจิตใจ...Mind Storming

News image

การประชุมในรูปแบบ “สุนทรียสนทนา” หรือ dialogue ซึ่ง เดวิด โบห์ม นักฟิสิกส์ควอนตัม ผู้ได้ชื่อว่าเป็นไ... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย โดย รศ. ดร.ประภ

News image

ในการอบรมหลักสูตร “การสร้างและบริหารเครือข่าย” เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม

More in: Social Business