เสวนา”คนไทย”- เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ 3-ธุรกิจไทย ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ยอม (Clean Thailand: DIY)

เสวนา”คนไทย”- เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ 3
“ธุรกิจไทย ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ยอม”  (Clean Thailand: DIY)
วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12.30-17.00 น.
ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าไทย ถนนราชบพิตร

หลักการและเหตุผล

ภาคี เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นและภาคธุรกิจนำโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย ได้ดำเนินการผลักดันกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการประกาศเจตนารมณ์ การศึกษาวิจัย การรณรงค์ผ่านสื่อ การจัดสัมมนาเรื่อง “การต่อต้านคอร์รัปชั่น ... จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดยมีการรวมตัวของภาคธุรกิจในหลายเครือข่ายเพื่อระดมพลังสร้างความตระหนัก รับรู้ถึงผลร้ายของปัญหาคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยและประเทศไทยในทุก ภาคส่วน

ข้อมูลจากการวิจัย “คนไทย” มอนิเตอร์ ดำเนินการเก็บข้อมูลจากคนไทย 100,000 คนใน 77 จังหวัด พบว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงอย่างสูงในทุกภูมิภาค หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการจัดการกับปัญหา แต่ยังพบข้อจำกัดและไม่ปรากฏผลหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ด้วย เหตุนี้การดำเนินงานในขั้นต่อไปจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็น รูปธรรมในการจัดการปัญหาคอร์รัปชั่นพร้อมแนวปฏิบัติสำหรับภาคธุรกิจ ทั้งนี้มีกลไกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดและแสดงเจตจำนงของเครือข่ายผ่านกิจกรรมการระดมความเห็นผ่านการ เสวนา “คนไทย” - เดอะเนทเวิรค์ฟอรั่ม ครั้งที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาคธุรกิจประมาณ 50 บริษัท ร่วมกันค้นหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและโอกาสการคอร์รัปชั่นกับโครงการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม   การทำงานจากบริบทดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการนำ ไปสู่เป้าหมายของการขจัดปัญหาคอร์รัปชั่นอันเป็นปัญหารากเหง้าที่ฉุดรั้งการ พัฒนาสังคมไทย ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ผู้ร่วมจัด

  • ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  • โครงการ ”คนไทย”
  • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  • เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK)

จุดประสงค์

  1. เพื่อระดมความเห็นเรื่องการสร้างกลไกความร่วมมือในการพัฒนาระบบ Watch Dog เพื่อผลักดันงานฟื้นฟูประเทศที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น
  2. เพื่อพัฒนาแนววิธีการปฏิบัติงานที่ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมของภาคธุรกิจ
  3. เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ นำไปสู่การขยายผลการป้องกันความเสี่ยงและโอกาสการคอร์รัปชั่น

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กลไกการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบ Watch Dog เพื่อผลักดันงานฟื้นฟูประเทศที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น
  2. แนวทางการปฏิบัติของภาคธุรกิจที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม
  3. ต้นแบบการเรียนรู้และกลไกการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงและโอกาสการคอร์รัปชั่น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารของภาคธุรกิจ ประมาณ 70 ท่าน


รูปแบบการเสวนา

เป็นการร่วมแสดงเจตจำนงการป้องกันคอร์รัปชั่นและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อได้แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจในการป้องกันการคอร์รัปชั่นกับโครงการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม

กำหนดการ

12.30-13.30 น.

ลงทะเบียน

 

13.30-13.45 น.

กล่าวเปิดงานเสวนา”คนไทย”-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่มครั้งที่ ๓

โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานการจัดเสวนา”คนไทย”-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ ๓

 

13.45-14.15 น.

รายงานสรุปสถานการณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นกับธุรกิจไทย “คนไทยมอนิเตอร์”

และรายงานสรุปข้อคิดสำคัญจากแผนการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมรวมถึงการป้องกันคอร์รัปชั่นในโครงการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม

โดย ผศ. ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์

กรรมการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

14.15-16.15 น

การระดมความเห็นธุรกิจกับการป้องกันการคอร์รัปชั่นจากโครงการฟื้นฟูประเทศ

รูปแบบ: World Café 2 กลุ่ม, 2 รอบ, รอบละ 45 นาที

1. ระบบ Watch Dog ในการป้องกันคอร์รัปชั่นอย่างมีส่วนร่วม

2. แนวทางการปฏิบัติของภาคธุรกิจที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม

ดำเนินกระบวนการโดย

น.สพ. ปกรณ์ สุวรรณประภา นักวิชาการอิสระ

ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน

 

*พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที ประมาณ 15.00-15.30*

 

16.15-16.45 น.

สรุปข้อคิดหลักจาก World Cafe  กลุ่มละ 20 นาที

 

16.45-17.00 น.

กล่าวสรุปภาพรวมแนวปฏิบัติสำหรับภาคธุรกิจในการป้องกันการคอร์รัปชั่นจากโครงการฟื้นฟูประเทศไทย

โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานการจัดเสวนา”คนไทย”-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ ๓

Download  กำหนดการในรูปแบบ PDF

Download  ใบตอบรับเข้าร่วมงาน

Download แผนที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

Last Updated (Friday, 03 April 2015 09:29)