เครือข่ายจิตอาสาองค์กรธุรกิจแห่งประเทศ

เครือข่ายจิตอาสาองค์กรธุรกิจแห่งประเทศ: เป็นกลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจ และ เป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นพื้นที่ให้องค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกและองค์กรธุรกิจที่มีความสนใจ 1.เรียนรู้ CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV (Creating Share Value) 2. แลกเปลี่ยนเรื่องการทำงาน CSR หรือ CSV ระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ 3. พัฒนาศักยภาพพนักงานองค์กรธุรกิจให้เข้าใจความเชื่อมโยงของตัวเอง องค์กร และ สังคม ผ่านการการพัฒนาตนให้เป็น ฅนพอเพียง
(คลิกที่นี่)

Last Updated (Monday, 29 June 2015 22:32)