เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ 1 “เป้าหมายของกำไร คุณค่าแห่งความร่วมมือ : กลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่”

เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่มครั้งที่ 1
“เป้าหมายของกำไร คุณค่าแห่งความร่วมมือ : กลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่”ที่มา
การส่งเสริมให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ได้ดำเนินการเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ทำให้ธุรกิจเริ่มมีความเข้าใจและลงมือปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นโดยที่ความรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจนั้น มิได้หมายความถึงภาคธุรกิจเป็นผู้ปฏิบัติภายในองค์กรแต่เพียงลำพังเท่านั้น แต่ภาคธุรกิจจะต้องร่วมมมือกันส่งเสริมและแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในทุกด้าน ดังนั้น การผลักดันให้ภาคธุรกิจหันมาดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณค่าร่วมกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากจะเป็นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับธุรกิจแล้ว ยังช่วยทำให้ธุรกิจสามารถสร้างนวัตกรรมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่าง สร้างสรรค์รวมทั้งพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนทั้งต่อตัวธุรกิจเองและสังคม รอบข้างอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยภาระหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เดอะเนทเวิร์คฟอรั่มครั้งที่ 1 นี้จะเป็นการเปิดตัวหนังสือ “เป้าหมายของกำไร คุณค่าแห่งความร่วมมือ : กลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่” และเวที่เสวนาเชิงปฏิบัติการ World Cafe เพื่อนำเสนอ กลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่ “การสร้างคุณค่าร่วม” เพื่อให้เกิดการบูณาการความคิดสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกันต่อไป ผู้ร่วมจัด หอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน

จุดประสงค์
• เพื่อแนะนำ เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม และ เปิดตัวหนังสือ “เป้าหมายของกำไร: คุณค่าแห่งความร่วมมือ”
• เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างกลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่ จากการสร้างคุณค่าร่วม ให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจผ่านกรณีตัวอย่าง • เพื่อรับฟังและสนทนากระบวนทัศน์ใหม่ในการสร้างกลยุทธ์ CSR และสร้างคุณค่าร่วมของภาคส่วนต่างๆ
• เพื่อระดมความเห็นค้นหาประเด็นกลยุทธ์ CSR ในรูปแบบการทำงานแบบร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)
• เพื่อผลักดันและส่งเสริมการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

ดูรายละเอียดกำหนดการ ที่นี่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Download ใบลงทะเบียนได้ ที่นี่

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

Last Updated (Friday, 03 April 2015 09:28)