งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

งาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

ณ สะพานไม้ 100 ปี อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

 

ตามนโยบายคสช. ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ทางสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK for Sustainable Development Association) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจที่เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นของการสร้างเมืองน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมกับโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง บริเวณรอบคลองหกวา ขับเคลื่อนโครงการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action Research) หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเตรียมพลเมืองสู่การสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วม บริเวณพื้นที่รอบคลองหกวา มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนน่าอยู่ร่วมกันผ่านหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อการเตรียมพลเมือง (เด็กและเยาวชน) ดี (Active Citizen) ให้กับท้องถิ่น (ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง และเกิดจิตสำนึกรักในท้องถิ่น) ชาติ (การเป็นแบบอย่างของนักเรียน สร้างเครือข่ายจิตอาสาเด็กในท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในชาติ) และโลก (ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกับชุมชน)

 

 

 

 

หลังจากที่คุณครูและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 จำนวน 4 คน จากทั้ง 9 โรงเรียน* ได้มาเข้าค่าย “ชุมชนน่าอยู่” ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 แล้ว ได้นำความรู้และกระบวนการต่างๆ การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) ที่ใช้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่น่าอยู่ของชุมชน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และได้มีการมาเข้าค่ายติดตามและค่ายสื่อเพื่อนำเสนอผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณครูและนักเรียนภายในห้องทั้งหมดได้ร่วมเรียนรู้ศึกษาปัญหาชุมชน ร่วมกันคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการจัดโครงงานรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมกับร่วมกันจัดงาน “คลองหกวา ยินดีที่รู้จัก” เพื่อนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมด โดยมีคุณครู และผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุน มารับชมผลการเรียนรู้ของพวกเขาที่สะท้อนถึงคุณสมบัติผู้เรียน (Student Quality)  ที่ไม่ปรากฏให้เห็นในผลการสอบหรือผลสัมฤทธิ์การศึกษาทั่วไป และร่วมชื่นชมและให้กำลังใจในการเป็นพลเมืองเด็กที่ก้าวสู่ “พลเมืองดีเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างเป็นสุข”

 

หมายเหตุ: * โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดประชุมราษฎร์ วัดคลองชัน วงศ์ไพฑูรย์วิทยา ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดราษฎร์ศรัทธาราม เจริญดีวิทยา และสุเหร่าสามวา (ซุน เวทย์หฤษณ์อุทิศ)

 

 

กำหนดการงาน “คลองหกวายินดีที่รู้จัก”

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น- 19.30 น.

ณ สะพาณไม้ 100 ปี บริเวณที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

16.00 – 16.30 น. ”ขบวนรณรงค์สร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่” จาก 8 โรงเรียน

16.30 – 16.45 น. พิธีเปิดโดย นายอำเภลำลูกกา นายกเทศบาลตำบลลำลูกกา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย รักษาการนายกเทศบาลเมืองลาดสวาย และผู้จัดการคลังน้ำมัน ปตท. ลำลูกกา

16.45 – 17.15 น. ประธานในพิธีและคณะผู้ชมชมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่น่าอยู่ของชุมชนเป็นฐานของทั้ง 8 โรงเรียน

และเกมคลองรังสิต และเกมคลองหกวา

17.15 – 17.20 น. พิธีกรเชิญชวนผู้ชมกลับมาชมการแสดงบนเวที

17.20 – 17.40 น. การแสดง “รำดอกบัว” โดยโรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา

17.40 – 17.55 น. การแสดงละครรณรงค์เรื่องขยะ สร้างชุมชนน่าอยู่มิติสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ       โดยโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

17.55 – 18.15 น. ร่วมร้องเพลงชาติ และร่วมเต้นออกกำลังกายพร้อมไปกับการแสดงเต้นเพลง    ค่านิยม 12 ประการ สร้างชุมชนน่าอยู่มิติสุขภาวะ โดยโรงเรียนเจริญดีวิทยา

18.15 – 18.30 น. การแสดงละครรณรงค์คลองสวยน้ำใส สร้างชุมชนน่าอยู่มิติสิ่งแวดล้อม               โดยโรงเรียนวัดคลองชัน

18.30 – 18.40 น. การแสดงรณรงค์เต้นออกกำลังกายด้วยฮิปโป สร้างชุมชนน่าอยู่มิติสุขภาวะ

โดยโรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา

18.40 – 19.00 น. การแสดงละครรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างชุมชนน่าอยู่มิติสังคมและสุขภาวะ

โดยโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน

19.00 – 19.30 น. การแสดง ชุด รำวงย้อนยุค โดยคุณครู นักเรียน และผู้ชมทุกคน

19.30 – 19.45 น. พิธีปิด และนำเสนอแผนงานต่อไป

 

สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK for Sustainable Development Association) หรือ The NETWORK เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่รวมตัวกันของบริษัทเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อสร้างต้นธารแห่งความร่วมมือระหว่างกันและมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เกิดการเรียนรู้และทำงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและประชาสังคมที่ยั่งยืน

 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Website: www.ngobiz.org โทร 02 245 5542 คุณรัตติยา ภูผาสุข (แนน) Mobile: 092-050-7445 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated (Tuesday, 10 February 2015 11:02)