Our Services

อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหา.. ================================

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

อัตราค่าสมาชิกประเภทสามัญ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) ทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.5349/2557  เป็นเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคมไม่แสวงหากำไร และ องค์กรสาธารณประโยชน์ทะเบียนเลขที่ 1853 จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  The NETWORK เพื่อสร้าง “ต้นธารแห่งความร่วมมือ” และส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาสังคม โดยใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละภาคีที่ต่างบริบท ต่างกิจกรรม เชื่อมประสานกันเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงภารกิจเดิมคือสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิก และเครือข่ายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation)  และ การจัดการแลกเปลี่ยนตามกระแสโลก และอื่นๆ ตามคำแนะนำของสมาชิก

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เขาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของภาคีต่างๆ ในอัตราพิเศษ และทั้งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างสมาชิก การอบรมความรู้ให้แก่คนทั่วไป และเป็นการทำงานภาคสนาม ต่างๆ โดยมีกิจกรรมหลักของสมาคมดังนี้

1. รับการอบรมเรื่อง CSR หรือ CSV หรือ Social Impact Evaluation (ซึ่งจะมีการขอความเห็นจากสมาชิกอยากให้มีการจัดในหัวข้อใด) 1 ท่าน
2. เข้าเยี่ยมชมวิธีการทำงานให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ 1 ครั้ง
3. จับคู่องค์กรสมาชิกให้เป็นพี่เลี้ยงในการทำ CSR  และ CSV 
4. รับข่าวสาร E-News Blog ชุดความรู้ How to เรื่องการทำ CSR และ CSV ผ่านทางเวปไซค์ www.ngobiz.org และสื่ออื่นๆ เดือนเว้นเดือน
5. เข้าร่วม The NETWORK for Social Impact Forum ทุกๆ 2 ปี

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก
1. เป็นเจ้าหน้าที่ในทุกตำแหน่งขององค์กรภาคธุรกิจ หรือ องค์กรภาคประชาสังคม หรือ องค์กรไม่แสวงหากำไรทุกประเภท
2. มีความสนใจเรียนรู้ แบ่งปัน และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ลงมือปฎิบัติในองค์กรหรือบริษัทของตนเอง
3. มีความสนใจพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีที่จะทำงานเหมือนกัน เชื่อมกัน หรือ ในห่วงโซ่ธุรกิจและภาคประชาสังคมของตนเอง
4. มีแรงบันดาลใจและพบความสุขจากการทำงานอาสาสมัครที่พร้อมแบ่งปันให้เพื่อนๆในเครือข่าย
5. มีความสนใจร่วมค้นพบโลกภายใน(การพัฒนาตนเอง) ที่เชื่อมโยงกับ โลกภายนอก (สังคมและสิ่งแวดล้อม)
6. สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้การดำรงชีวิตทั้งแบบวิถีคนเมือง และ วิถีแห่งธรรมชาติ

อัตราค่าสมาชิก
อัตราค่าสมาชิกต่อปี  5,000 บาท ต่อองค์กร/บุคคล
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าอาหารและการเดินทาง หากมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้สมาคมฯ จะขอคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดจริง
วิธีการชำระเงิน
1. สั่งจ่ายเป็นเช็คถึง  “สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2. โอนเงินเข้าบัญชี
สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้ง พล่าซ่า
เลขที่ 406-395123-6

สิทฺธิประโยชน์ของสมาชิก
1. เสื้อยืดสมาชิกสมาคม 1 ตัว
2. เข้ารับการอบรมเรื่อง CSR หรือ CSV หรือ Social Impact Evaluation
(ซึ่งจะมีการขอความเห็นจากสมาชิกอยากให้มีการจัดในหัวข้อใด)
3. เข้าเยี่ยมชมวิธีการทำงานให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ 1 ครั้ง
4. รับข่าวสาร E-News Blog ชุดความรู้ How to เรื่องการทำ CSR และ CSV ผ่านทางเวปไซค์ www.ngobiz.org และ สื่ออื่นๆ เดือนเว้นเดือน
5. เข้าร่วม CSR Forum เรื่อง CSR Version 3.0 ในปี 2558

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1.อ่านเงื่อนไขข้างต้นอย่างมีความสุข หากเห็นว่าจะค้นพบความสุขให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไป
2. กรอกใบสมัครที่ไฟล์นี้ ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
3. เดินทางไปที่ธนาคารพร้อมโอนเงิน 5,000 บาท
4. ส่งแฟ๊กซ์แบบฟอร์มการสมัครและสำเนาการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02 245 5542 หรืออีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5. สมาคมจะติดต่อกลับภายใน หนึ่งสัปดาห์ พร้อมจัดส่งเสื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โทรศัพท์/โทรสาร 02-245-5542  มือถือ 084 680 4248
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) ทะเบียนสมาคมเลขที่

จ.5349/2557 เป็นเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคมไม่แสวงหากำไร และ องค์กรสาธารณประโยชน์ทะเบียนเลขที่ 1853 จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ The NETWORK เพื่อสร้างต้นธารแห่งความร่วมมือ และส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาสังคม โดยใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละภาคีที่ต่างบริบท ต่างกิจกรรม เชื่อมประสานกันเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงภารกิจเดิมคือสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิก และเครือข่ายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation) และ การจัดการแลกเปลี่ยนตามกระแสโลก และอื่นๆ ตามคำแนะนำของสมาชิก

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เขาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของภาคีต่างๆ ในอัตราพิเศษ และทั้งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างสมาชิก การอบรมความรู้ให้แก่คนทั่วไป และเป็นการทำงานภาคสนาม ต่างๆ โดยมีกิจกรรมหลักของสมาคมดังนี้

1. รับการอบรมเรื่อง CSR หรือ CSV หรือ Social Impact Evaluation (ซึ่งจะมีการขอความเห็นจากสมาชิกอยากให้มีการจัดในหัวข้อใด) 1 ท่าน

2. เข้าเยี่ยมชมวิธีการทำงานให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ 1 ครั้ง

3. จับคู่องค์กรสมาชิกให้เป็นพี่เลี้ยงในการทำ CSR และ CSV

4. รับข่าวสาร E-News Blog ชุดความรู้ How to เรื่องการทำ CSR และ CSV ผ่านทางเวปไซค์ www.ngobiz.org และสื่ออื่นๆ เดือนเว้นเดือน

5. เข้าร่วม The NETWORK for Social Impact Forum ทุกๆ 2 ปี

อัตราค่าสมาชิกต่อปี 5,000 บาท ต่อองค์กร/บุคคล
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าอาหารและการเดินทาง หากมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้สมาคมฯ จะขอคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดจริง

วิธีการชำระเงิน

1. สั่งจ่ายเป็นเช็คถึง “สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. โอนเงินเข้าบัญชี

สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้ง พล่าซ่า
เลขที่ 406-395123-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โทรศัพท์/โทรสาร 02-245-5542 มือถือ 084 680 4248

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

รูปแบบความร่วมมือ

แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

News image

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติ... อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

News image

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรืออง... อ่านเพิ่มเติม

Our NETWORK Members

องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ องค์กรด้าน... อ่านเพิ่มเติม

More in: รูปแบบความร่วมมือ

แผนที่ความร่วมมือ