The NETWORK Forum 2

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยหอการค้าไทยได้กำหนดนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้และสังคม โดยผลักดันกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมคือโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน โครงการ ๑บริษัท ๑ ชุมชน และผลักดันการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เป็นกลไกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวด ล้อมและพลังงานของสังคมไทยวันนี้


นอกจากนี้ยังได้ผลักดันกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อเป็น บทบาทหนึ่งของภาคเอกชนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์กรภาคธุรกิจเอกชนหลักร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหลายองค์กร ซึ่งในระยะ ที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง “การต่อต้านคอร์รัปชั่น ... จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นในการ สร้างความตระหนัก และการรับรู้ถึงผลร้ายของปัญหาการคอรั่ปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยและประเทศ ไทยในทุกภาคส่วนของสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศ ซึ่งผลการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มและจุดเปลี่ยนของประเทศไทยโดยมี กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนได้แก่กลุ่มเยาวชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาครัฐ

การจัดเดอะเนทเวิรค์ฟอรั่ม ครั้งที่ ๒ นี้ จะเป็นการระดมแนวคิดและวิธี รวมทั้งกลยุทธในการสร้างวินัยทางธุรกิจของการร่วมกันต่อต้านคอรั่ปชั่นโดยมี กลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มธุรกิจกลุ่มเล็ก ๆ จำนวน ๔๐ บริษัทเข้าร่วม เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาแนวคิด อุดมการณ์ วัฒนธรรมองค์กรซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม รวมทั้งสร้างจิตสำนึก วิสัยทัศน์และจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนในภาคธุรกืจเอกชน โดยใช้หลัก Corporate Governance ในการบริหาร สู่การลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง ระดับปฏิบัติการ จนเป็นการสร้างฐานวัฒนธรรมของสัมมาชีพ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายของการลดความเหลื่อมล้ำของการ กระจายรายได้และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

ผู้ร่วมจัด
หอการค้าไทย
มูลนิธิคนไทย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน